Átányi Református Egyházközség honlapja

Főoldal

2023-11-30 /


Isten hozta az Átányi Református Egyházközség honlapján


 


Aktuális 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kedvezményezett neve: Átányi Református Egyházközség

Projekt címe: „Esély a roma lányoknak egy jobb életért"


Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00098


A projekt kezdési dátuma: 2018. 01. 08.


A támogatás összege: 29.880.135, -Ft


A támogatás mértéke: 100 %-osA Projekt tartalmának bemutatása: Az általunk megvalósítani kívánt „Esély a roma lányoknak egy jobb életért" című projekt célja a hátrányos helyzetben lévő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése és továbbtanulási lehetőségeinek fokozása. A projekt megvalósítása során elsősorban 20 fő 10-18 éves roma lányok kerülnek bevonásra, kiknél a lemorzsolódás aránya igen magas illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bevonni kívánt lányok családjai is bevonásra kerülnek. A projekt keretében az egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára a támogatási időszak alatt folyamatos lesz. A mentorok többéves tapasztalattal rendelkeznek a szakterületükön. A Projekt során különböző foglalkozások valósulnak meg: fejlesztő foglalkozások, sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenység, tábor, önismereti foglalkozások, preventív célú programok, családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése, pozitív életmintával élenjáró roma nők bevonása a programba, példaértékű életutak bemutatása. A projekt megvalósításának köszönhetően, a bevonni kívánt célcsoport tagok korábban feltárt életkörülményeiben javulás indul el, ezáltal az érdeklődési körüket kibontakoztathatják a későbbiek során. Emellett kompetenciáik fejlődnek, míg a lemorzsolódásra való hajlamuk csökkenő tendenciát mutat.


A Projekt befejezési dátuma: 2020.01.07.Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00098


 


Tavábbi pályázataink: 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vallás és kultúra projektünk (EFOP-5.2.2-17-2017-00037)  pályázati aloldala elérhető innen:


http://www.vallaseskultura.hu/


További aktualitás:


Élethosszig tartó tudásvággyal a jövőnkért című, EFOP-1.3.7-17-2017-00268 azonosítószámú projektünk pályázati aloldala elérhető innen:


http://nyilvanossag.munkaszervezetek-fejlesztese.hu/atany/


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Az EFOP-1.3.4-16-2017-00060 azonosítószámú, „Interaktív Esélyegyenlőségi Roadshow" című projekt


https://atany134.hu/


a kedvezményezett neve: Átányi Református Egyházközség


Székhely: 3371 Átány, Templom utca 2.


Adószám: 19922355-1-10


Képviselő neve: Ferenczfi Zoltán Református Lelkész


Kapcsolattartó neve: Ferenczfi Zoltán


Kapcsolattartó elérhetősége: 3371atany@gmail.com 06 30 6373485
a projekt címe: „Interaktív Esélyegyenlőségi Roadshow"a szerződött támogatás összege: 49 922 741 Ft.a támogatás mértéke %-ban: 100%a projekt tartalmának bemutatása:


Olyan kulturális események, programok, fórumok, kulturális és egyéb előadások, kiállítások, események szervezése, lebonyolítása, amelyek közelebb hozzák a roma kultúrát a fiatalok, a többségi társadalom tagjai számára.


A 3 éves projektidőszak alatt összesen 81 alkalommal tervezünk megvalósítani a pályázatban feltüntetett megvalósítási helyszíneken rendezvényeket, kiállításokat, fórumokat és előadásokat. Ezeknek fókuszában a roma kultúra, a roma művészet bemutatása, népszerűsítése áll.


Ennek megfelelően évente 4, azaz összesen 12, alkalommal kerül megrendezésre kiállítás, alkalmanként 20 fő bevonásával, mely során a roma művészet (képző‐ és iparművészet) remekei kerülnek bemutatásra, elősegítve a roma hagyományőrzés erősítését, a roma kultúra közvetítését a résztvevők számára. Sajnos nem mindenhol - különösen vidéken - kapnak lehetőséget a helyi vagy vendég művészek arra, hogy bemutathassák munkáikat, művészetüket. Ennek többnyire infrastrukturális okai vannak. Így a fentebb leírt célok teljesülése mellett, a művészek teret is kívánunk biztosítani. Ezt a típusú rendezvényt, saját teljesítésben kívánjuk megvalósítani.


Évente 12, azaz összesen 36, alkalommal valósítunk meg tematikus, szakmai fórumokat a cigányságot érintő, legfontosabb kulturális és esélyegyenlőségi témákban, alkalmanként 15 fő bevonásával, a különböző megvalósítási helyszíneken.


Célunk a roma érdekvédelem erősítése és egyfajta kulturális diskurzus megindítása, akár nem roma lakosok bevonásával is. Mindez járásunkban különös jelentőséggel bír, hiszen a vonatkozó célcsoport tagjai (ti. roma lakosság) meglehetősen magas számban képviseltetik magukat a térségben. Fontos továbbá, hogy képesek legyenek kiállni jogaikért, illetve ismerjék meg azokat a hivatalos fórumokat, ahova tudnak fordulni az őket ért esetleges jogsérelmek bekövetkezése esetén. Ezt a típusú rendezvényt, saját teljesítésben kívánjuk megvalósítani.


Évente 3, azaz összesen 9, alkalommal kerül megrendezésre nagyobb, 50 fős, kulturális rendezvény a pályázatban feltüntetett megvalósítási helyszíneken. Célunk az amúgy is meglévő települési kulturális rendezvények tovább színesítése, a helyiek „felrázása".


Ezekkel a programokkal a helyi kulturális erőforrások növelését kívánjuk biztosítani.


Mindezek pozitív hatással lennének a helyi közösségekre, hiszen az említett kulturális programoknak rendkívül jó közösségszervező és formáló erejük van. A különböző kultúrájú személyeket is képes egy közösségé formálni. Kezdeményezésünk okai közt tartható számon: a járáson belüli kisebb településeken megvalósuló kulturális programok alacsony száma. Mindezt külső szolgáltató (rendezvényszervező cég) bevonásával kívánjuk megvalósítani, a rendezvény nagysága és megfelelő technikai háttér biztosítása érdekében.


Évente 8, azaz összesen 24, alkalommal valósulnak meg kulturális előadások, alkalmanként 15 fő részvételével. A Roma Kultúra napja, illetve más kiemelt események keretében is valósítanánk meg zenés, táncos előadásokat a roma kultúra népszerűsítése szellemében. Célunk, hogy minél több fellépővel valósuljanak meg ezek az események. Minél többen tudják megmutatni magukat a közönség előtt egyfajta művészeti „Ki mit tud" keretében. Mindezzel abszolút élővé, átélhetővé tudnánk tenni a kultúrát mind a résztvevők, mind pedig a fellépők szempontjából. A több megvalósítási helyszínen való jelenlét és a magas rendezvényszám miatt, illetve hogy garantáljuk szolgáltatásunk minőségének szintjét, rendezvényszervező cég bevonásával kívánjuk megvalósítani ezeket a kulturális előadásokat. Elvárásunk e külső szolgáltatóval szemben, hogy biztosítsa a megfelelő technikai hátteret, illetve a 15 fő befogadására is alkalmas termet.


Roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának megismertetése és elmélyítése.


Évente 4, azaz összesen 12, alkalommal valósulnak meg roma hagyományőrzés és átadás témában kulturális programok, alkalmanként 15 fő részvételével. E zenés, filmes, képző‐ és népművészeti események során, célcsoportunk fiatalabb tagjaival ismertetjük meg a hagyományos, roma kulturális értékeket. Mindezt természetesen interaktív módon. A rendezvényeken saját produktumukkal, vagy esetleg produkcióikkal is hozzájárulnak kultúrájuk további gazdagodásához. Ilyen események lesznek például a tervezett kézműves körök, táncházak, zenés fellépések. Az említett kulturális programok magas száma és sokszínűsége külső szolgáltató bevonására ad okot. Sajnos e nélkül - jelenlegi kapacitásunkkal - nem lennénk képesek ezen rendezvények maradéktalan, minőségi megvalósítására.


Olyan nem formális, informális workshopok, tréningek kidolgozása és megvalósítása, amelyek az érdeklődőkkel megismertetik a roma kultúrát, történelmet, értékeket, valamint az érzékenyítő tanfolyamok révén változtatnak a romákkal foglalkozó szakemberek és a többségi társadalom szemléletén, hozzáállásán is.


Évente 5, azaz összesen 15, alkalommal valósul meg informális tudásátadáson alapuló


workshop, alkalmanként 15 fő részvételével. Ezeken belül többek között - érzékenyítő alkalmakat kívánunk megvalósítani, melyeken a többségi társadalom tagjainak, illetve a hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó szakemberek szemléletformálása a cél. A téves információk, beidegződések mihamarabbi leépítése, nemcsak a többségi társadalom tagjai, hanem a romákkal foglalkozó szakemberek számára is. A digitális társadalmi integráció elősegítése érdekében, digitális kompetenciafejlesztéssel is tervezünk. Minderre a parókia közösségi termében kerülne sor, ahol a pályázati forrásokból beszerzett laptopokkal kívánjuk lebonyolítani az utóbb leírt kompetenciafejlesztést. Mindezt több generáció bevonásával. Célunk, a digitális társadalmi integráció elősegítését belül, a digitális kulturális tartalmak elérésének bemutatása, illetve emellett az alapvető számítógép felhasználói ismeretek átadása, melyeket a résztvevők akár a mindennapi ügyintézésük során is tudnak hasznosítani (e‐ügyintézés, vásárlás, különböző digitális tartalmak elérése). A fentebb felsorolt speciális, mélyebb szakmai ismeretet megkívánó, témák megtartását egy külső, rendezvényszervező cégre kívánjuk bízni


Évente 1, azaz összesen 3, 30 órás képzés megvalósítása, képzési alkalmanként 15 fő részvételével. Témájukat tekintve: asszertív kommunikációs, érzékenyítő, együttműködés fejlesztő képzések. Céljaink között szerepelnek, miként azt a képzések témája is mutatja, a résztvevők érzelmi intelligenciájának, kommunikációjának fejlesztése. Fontos számunkra, hogy a résztvevők mindennapi konfliktusaikat békés módon és higgadtan legyenek képesek megoldani. Képeseket legyenek embertársaikkal együttműködve munkálkodni, akár közösségi, akár családi szinten.


Képesek legyenek megfogalmazni úgy is kívánalmaikat, hogy tiszteletben tartják, illetve figyelembe veszik embertársaik véleményét, igényeit. Vonatkozó - hátrányos helyzetű - célcsoportunk esetében a fenti célok megvalósulása rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen esetükben érhetőek tetten legtöbbször (akár szociális, akár gazdasági okok miatt) családon belüli konfliktusos helyzetek. A pályázaton belüli engedélyezett képzések megtartására egy felnőttképzési intézmény szolgáltatásait kívánjuk igénybe venni. Elvárásunk velük szembe, hogy a teljes projektidőszak alatt rendelkezzenek a szolgáltatásukhoz kapcsolódó engedéllyel és biztosítsák a képzési alkalmak megtartásához szükséges technikai hátteret (terem, tréner, hangosítás amennyibe szükséges, stb


Roma Holokauszt bemutatása, emlékezés fenntartása.


Évente 1, azaz összesen 3, alkalommal valósul meg Roma Holokausztról szóló megemlékező rendezvény, alkalmanként 90 fő részvételével. E program keretében emlékeznénk meg a II. világháború idején gettóba zárt, majd koncentrációs táborborokba hurcolt és ott elhunyt honfitársainkról, roma személyekről. A megemlékezés mellett, fontos számunkra, hogy minél többen ismerjék meg nem csak a romák, hanem országunk történelemének is, e vészterhes időszakát. A helyi holokauszt megemlékezések alkalmával, a közoktatást is beleértve, kevesebb szó esik a roma genocídiumról, mint a zsidóságot érintő borzalmakról. A magyar társadalmon belül is terjedő előítéletek, szélsőségek felszámolása, megállítása érdekében feltétlenül szükség van az ilyen jellegű, érzékenyítő rendezvényekre. E nagy rendezvény méretére való tekintettel, illetve a technikai háttér (hangosítás) megfelelő biztosítása érdekében rendezvényszervező cég szolgáltatásra kívánunk támaszkodni.


A roma és nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó weboldal létrehozása, tartalommal való feltöltése, folyamatos frissítése, fenntartása.


Akadálymentesített hagyományőrző honlapot készíttetünk projektünk számára. Ide kerülnek fel a legfrissebb kulturális tartalmak, a programokon készült képek és beszámolók. Ezt a projekt fizikai zárását követően, legalább egy évig működtetni kívánjuk. Mivel e honlap folyamatos üzemeltetéséhez nem rendelkezünk kellő szaktudással és megfelelő technikai háttérrel, így ennek elkészítését és folyamatos karbantartását egy külső szolgáltatóra kívánjuk bízni.


A választható, önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbit szeretnénk


megvalósítani: A roma integrációt célzó tematikus tábor megvalósítása: ifjúsági és gyerektáborok hátrányos helyzetű/roma gyerekek, fiatalok számára.


A 3 éves projektidőszak során, egy alkalommal valósítanánk meg egy 6 napos, azaz 5 vendégéjszakát magába foglaló, roma integrációt célzó tematikus tábort 27 gyermek részére.


Célunk olyan gyermekek bevonása, akik e pályázati projekt megvalósulása nélkül, nem részesülhetnének hasonló élményekben. Gazdag és színes programokkal készülünk. Úgy, mint kulturális és történelmi helyszínek bebarangolásával, természetjárással és élménypedagógiai foglalkozások megvalósításával. E tábort, saját teljesítésben kívánjuk megvalósítani.

a projekt tervezett befejezési dátuma (ha már megvalósult, akkor a tényleges befejezés dátuma): 2021. 03. 01.


 
a projekt azonosító száma: EFOP-1.3.4-16-2017-00060