Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Heti istentiszteleti rend a Deszkatemplom

Robb Martin / 2022-09-27 17:15:26

 

- Szeptember 29., csütörtök, 17 óra: Istentisztelet a gyülekezeti teremben.

 

- Október 2., vasárnap, 8.30 és 10 óra: Istentisztelet a templomban, fél 10-től imaközösség a baba-mama szobában, 10 órától gyermek-istentisztelet a gyülekezeti teremben.

 

tovább

40 éves a Jókai Mór Református Óvoda

Robb Martin / 2022-09-27 17:10:22

 

 

 

tovább

Napi igemagyarázat (2022.09.26).

Robb Martin / 2022-09-27 17:05:54

 

"Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten". Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre."
(2Kor 9:6-8)

 

A kislányom egy nagy, tekergő csúszda előtt állt. ....

 

tovább

Napi igemagyarázat (2022.09.25).

Robb Martin / 2022-09-25 13:16:35

 

„Fogta tehát az ÚRisten az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt.”

(1Móz 2,15.)

 

Aki földet művel, vagy kertet tart fenn, az tudja biztosan, hogy mennyi munkát kell befektetni, ahhoz, hogy legalább látszata is legyen annak, hogy az illető területnek van gazdája.

 

tovább

Napi igemagyarázat (2022.09.24.)

Robb Martin / 2022-09-25 13:11:44

 

"Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nemcsak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok."

(2 Kor 8,1-9.)

 

Sokszor keresnek fel manapság, hogy adakozzunk. ....

 

tovább

Ünnepi hálaadó istentisztelet

Robb Martin / 2022-09-24 14:50:49

"Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt." (Zsolt 78:3-4)

 

Szeretettel várjuk a Testvéreket ünnepi istentiszteletünkre a Deszkatemplomba szeptember 25-én 10 órától, amikor Istennek adunk hálát az óvodánk indulásának 40. évfordulójáért.

 

Külön perselyes adománnyal az óvoda játszóterének fejlesztését lehet támogatni.


tovább

Deszka-hirdetések (2022. szeptember 25.)

Robb Martin / 2022-09-24 14:49:01

. tovább

Napi igemagyarázat (2022.09.23)

Robb Martin / 2022-09-24 13:56:10

 

„Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz! Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az ÚRra, míg meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj, URam, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal! Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával."

(Zsolt. 123, 1-4.)

 

Hétfőn temették Nagy Britannia királynőjét. ...

tovább

Napi igemagyarázat (2022.09.22)

Robb Martin / 2022-09-24 13:52:51

 

„Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon....Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél."

(Jn 17, 1-2; 18-23)

 

Miközben végig olvasod ezt a csodálatos imádságot, ami magának Jézus Krisztusnak az ajkából hangzik egyenesen az Atya Isten felé, azt gondolhatnád, hogy biztosan egy gyönyörű pillanat hozadéka. ...


tovább

Napi igemagyarázat (2022.09.21)

Robb Martin / 2022-09-24 13:48:04

 

"Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az ÚR azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az ÚR esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak."
(5Móz 30,15-20)

 

Mózes Könyveiben sehol sem találunk ilyen megrendítő, szívhez szóló beszédet, mint az 5.könyvben. ...

 

tovább